Избор на сектори и дейности

1 / 2

Бизнес дейности

Изберете една или няколко от следните:

Растениевъдство

Предстои

Животновъдство

Предстои

Производство на растителни масла

Различно от студено пресоване

Предстои

Други

Използвана техника и процеси

Изберете една или няколко от следните:

Транспортни средства

(вкл. колесна техника)

Стационарни средства с гориво

(генератор, пещи, други)

Климатична техника

(офис и индустриална)

Предстои

Пречистване и заустване на промишлени отпадъчни води

Предстои

Биологично третиране на твърд отпадък

(компостиране и/или анаеробно разлагане)