Методология

Настоящият калкулатор изчислява емисиите на парникови газове от дейността на малки и средни предприятия (МСП). Той е подготвен за компании с дейности в секторите растениевъдство, животновъдство и хранително-вкусова промишленост, но е приложим и за компании от други сектори, които искат да изчислят емисиите на парникови газове от своята дейност.

В резултат от промените в климата, на европейско и национално ниво се развива и законодателството, свързано с докладването на емисиите на парникови газове. Вече съществува европейска директива, която изисква подобно докладване от големи компании, упражняващи дейността си на територията на ЕС (CSRD - https://eur-lex.europa.eu/). И докато малките и средни предприятия (МСП) все още не попадат в обхвата ѝ, те ще бъдат индиректно засегнати като доставчици и партньори на по-големите компании, които подлежат на задължително докладване на емисиите. В тази връзка е важно и МСП да бъдат подготвени да предоставят пълна и достоверна информация за тези свои дейности, които генерират емисии на парникови газове.

ПроКредит Банк като дългогодишен партньор на малкия и среден бизнес, представя решение, с което българските компании да бъдат наясно с въглеродния отпечатък от дейността си и да останат конкурентни на международния пазар.

Калкулаторът е изготвен, като са следвани принципите за отчитане на емисиите от парникови газове, залегнали в корпоративния стандарт на Протокола за парниковите газове (The Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard). За сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ са включени допълнителни дейности в съответствие с Ръководството за сектор земеделие на Протокола за парниковите газове (The Greenhouse Gas Protocol Agricultural Guidance).

Конкретните методи за изчисление са базирани на Ръководството на IPCC от 2006 г. за националните инвентаризации на парникови газове (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), както и неговата актуализация от 2019 г. (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines), където има възможност за събиране на по-детайлна информация и използването на национални емисионни фактори, които се прилагат за изчисление от ниво 2 (tier 2). В останалите случаи са използвани методите за изчисление от ниво 1 (tier 1). В някои случаи са използвани адаптирани методи за изчисление, които са в съответствие с ръководствата на IPCC:
- За емисиите от климатична и охладителна техника е използван методът на американската Агенция за защита на околната среда (EPA).
- За емисиите от транспортни средства и земеделска техника е използвана методика от Европейската агенция по околна среда (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook).
- За емисиите вследствие на промени в земеползването е използвана методиката в Националния доклад на България от инвентаризацията на емисиите на парникови газови от 2023 г.

При изчисленията на емисиите са използвани национални емисионни фактори от Националния доклад от инвентаризацията на емисиите на парникови газове, ако конкретните са били налични там. В останалите случаи са използвани фактори по подразбиране от ръководствата на IPCC, а в някои случаи от EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook. За стойностите за потенциала за глобално затопляне на парниковите газове (ПРЗ) е използван Петият доклад за оценка на IPCC (IPCC Fifth Assessment Report), като е използвана стойността на ПГЗ за 100-годишен период (GWP100).