Често задавани въпроси

Всички изчисления са базирани на международната методология на световния протокол за парниковите газове (the Greenhouse gas protocol), широко разпространена в тази сфера. По-детайлно описание може да видите в секция Методология.

Европейските регулации също насочват към използването на тази методология the Greenhouse gas protocol, то ест подходът ще е разпознаваем както за партньори от Европа, така и от други държави по света.
Изчисленията са подготвени за обхват 1 и 2 съгласно класификацията на световния протокол за парниковите газове (the Greenhouse gas protocol). Това означава дейности, които са под оперативния контрол на разглежданото предприятие.
Изчисленията отчитат въглероден диоксид, диазотен оксид и метан, като финалният резултат се представя в еквивалент на въглероден диоксид, като широко разпространен подход в този вид оценки.
Работим активно с нашите консултанти и до края на 2024 г. планираме да бъдат достъпни решения за секторите животновъдство, хранително-вкусова промишленост, строителство, металообработка и дървообработка.
Индиректно, произведеният ток от фотоволтаичната инсталация вече намалява нуждата от закупуването на ток от мрежата, поради което не трябва да я въвеждате като закупено електричество.
Практиката за СО2 изчисления е изчисленията да се приложат в комбинация с финансовия отчет на фирмата, т.е. препоръчителен вариант е периодът 1-ви януари – 31-ви декември. Поради спецификата на сезонните бизнеси, може да използвате и подхода на стопанска година вместо това. Калкулаторът ще предостави правилни изчисления, но трябва да уточните на ползвателя на доклада, че въведените данни са за стопанска година и съответно коя.
Емисиите на парникови газове се генерират от разлагането на растителни остатъци. Всяка култура има различно количество такива остатъци съответно под земята и над земята. Вида култура, съвместно с количеството добив, съответно и остатък, позволява да се изчислят емисиите.